Klachten regelement

Klachtenreglement Coachpraktijk MindCare

Als coach-counselor van Coachpraktijk MindCare doe ik mijn uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat de zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de zorgverlening van Coachpraktijk MindCare, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure. In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft.

Wat is een klacht?

Elk bericht dat u aan Coachpraktijk MindCare stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van de coach van Coachpraktijk MindCare, zal worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen Coachpraktijk MindCare genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met de zorg- en dienstverlening van  Coachpraktijk MindCare kan een klacht indienen, Dit betreft cliënten maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van cliënten kunnen eveneens een klacht indienen.

Hoe wordt een klacht ingediend?

Bij het behandelen van een klacht hanteer ik in principe het volgende stappenplan:

Eerst praten
Zodra een klacht is binnengekomen zal er een poging gedaan worden om via een gesprek tussen partijen tot een oplossing te komen. Bij Coachpraktijk MindCare gaan wij uit van de gedachte dat het aankaarten van een probleem bij de betrokken partij veel leed kan voorkomen. Ik zal u dan vragen om in eerste instantie te proberen de klacht samen op te lossen. U kunt er hierbij natuurlijk altijd voor kiezen om uzelf te laten vertegenwoordigen bij een eventueel gesprek, of later in de procedure.

Is de klacht na een gesprek opgelost, dan wordt deze oplossing op schrift gesteld op het daarvoor bestemde klachtenformulier en ondertekenen beide partijen deze voor akkoord. Hiermee beschouwen wij de klacht dan als afgehandeld en slaan wij het klachtenformulier alleen op voor interne kwaliteitsdoeleinden.

Schriftelijke klacht
Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid, of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kan er een schriftelijke klacht worden ingediend via het klachtenformulier. Dit formulier komt vervolgens bij de klachtenfunctionaris van Solopartners terecht. Deze zal een beoordeling maken van de te nemen stappen, er zal in ieder geval aan alle betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om hun kant van de zaak toe te lichten. Alle partijen kunnen er hierbij voor kiezen om zich te laten vertegenwoordigen door een derde.

De taak van de klachtenfunctionaris is om in onderling overleg tot een oplossing te komen waar iedereen mee kan leven. De klachtenfunctionaris kan een beoordeling geven en namens Coachpraktijk MindCare een standpunt innemen, hij kan echter niet een bindende uitspraak geven op de klacht.

De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u betekenen:

 

  • luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing
  • uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure van de zelfstandig zorgverlener
  • de klacht – eventueel anoniem – registreren.

 

Indien er op dit punt in het proces een oplossing wordt gevonden, zal deze oplossing worden opgeschreven in het klachtenformulier en door alle betrokkenen voor akkoord ondertekend. Hiermee is de klacht afgehandeld. Ook in dit geval zal het klachtenformulier en de afhandeling alleen bewaard worden voor kwaliteitsverbeteringsdoeleinden.

Beoordeling door de geschillencommissie
Indien ook met behulp van een klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, of wanneer de aard van de klacht deze weg niet mogelijk maakt, kunt u er altijd voor kiezen om een klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie. Deze commissie zal dan een uitspraak doen en een bindend advies geven voor de oplossing van de klacht. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere leden.

De procedure bij de externe klachtencommissie houdt in dat u uw klacht schriftelijk bij de commissie gaat indienen. SoloPartners of de klachtenfunctionaris kan u helpen bij het opstellen van de klacht. De klachtencommissie zal vervolgens zowel de klager als de beklaagde in de gelegenheid stellen om de klacht toe te lichten, en zal waar nodig om extra informatie verzoeken. Het kan mogelijk noodzakelijk zijn om (een deel van) uw dossier bij de zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd. Het toelichten kan schriftelijk, maar ook mondeling worden gedaan.

Na alle partijen de mogelijkheid te hebben gegeven om gehoord te worden, zal de klachtencommissie binnen een vastgesteld termijn een oordeel geven over de gegrondheid van de klacht en haar oordeel over eventuele oplossingen.

Aan de klachtenprocedure via de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. De kosten van de procedure bij de geschillencommissie zijn € 50,00. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld krijgt u deze kosten terug.

Na de uitspraak
Afhankelijk van de uitspraak van de klachtencommissie en de mogelijkheid om de zorgverlening door te zetten, zal Coachpraktijk MindCare met u op zoek gaan naar een oplossing. Als deze niet mogelijk is, kan een oplossing ook bestaan uit het afsluiten van de zorgverlening. Hierbij zal Coachpraktijk MindCare hulp aanbieden in het zoeken van een vervangende zorgverlener indien dit gewenst is, of zal zij zorgdragen voor een correcte beëindiging van de zorgverlening.

Contactgegevens

Coachpraktijk MindCare E-mail: coachpraktijkmindcare@gmail.com

Klachtenfunctionaris Solopartners

Telefoonnummer: 085-2010140
E-mail: klacht@solopartners.nl