Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ALG. VW. 2022 van Coachpraktijk MindCare

Artikel 1 Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten (onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, coach- en adviestrajecten, relatietherapie en Mindfulness) zowel mondeling, online of schriftelijk aangegaan tussen de coach en de cliënt of cliënten in het geval van relatietherapie. In de volgende artikelen wordt verwezen naar cliënt als ook cliënten kan worden bedoeld.

Artikel 2 Compliment of klacht

Een compliment of klacht? Laat het me weten.
Om de kwaliteit van de zorgverlening hoog te houden stel ik het op prijs om te vernemen wat u van de consulten en het contact vindt.
Ook als u een klacht heeft volg dan de volgende procedure.

Artikel 3 Afspraken maken en annuleren

Afspraken kunnen tot uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van het consult worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de coach gerechtigd de kosten van de sessie aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4 Uw privacy

De privacy van de cliënt staat hoog in het vaandel. Lees hier verder hoe.

Artikel 5 Zorgdragen voor de betaling

5A De cliënt ontvangt na elke sessie een digitaal betalingsverzoek. Het betalingsverzoek dient door de cliënt vóór het eerstvolgende consult en binnen 7 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

5B Bij niet betaling binnen 7 dagen na factuurdatum kan de coach de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van een tweede betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

5C Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de coach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

5D Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.