Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ALG. VW. 2021 van Coachpraktijk MindCare

Artikel 1 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten (onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, coachings- en adviestrajecten, relatietherapie en Mindfulness) zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de coach en de cliënt of cliënten in het geval van relatietherapie. In de volgende artikelen wordt verwezen naar cliënt als ook cliënten kan worden bedoeld.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van het consult worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de coach gerechtigd de kosten van de sessie aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De coach stuurt na elke sessie een betalingsverzoek naar de cliënt..

Artikel 4

De door de coach aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het consult dienen door de cliënt vóór het eerstvolgende consult en binnen 7 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Bij niet betaling binnen 7 dagen na factuurdatum kan de coach de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van een tweede betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6

Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de coach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de coach gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere consulten op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.